مشاوره محیط زیست

شناسایی جنبه های زیست محیطی، مشاوره در زمینه اخذ گواهی صنعت سبز، آنالیز جنبه های زیست محیطی صنایع و ادارات و شرکتها، مشاوره و استقرار سیستم های مدیریت انرژی  و مدیریت محصول سبز، مشاوره در زمینه تهیه مطالعات زیست محیطی برای استقرار صنایع، مشاوره جهت مدیریت پسماندها و ..