دپارتمان تخصصی فنی و مهندسی

- طراحی و نظارت و اجرای پروژه های محوطه سازی
- طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی و انتقال آب
- طراحی و اجرای شبکه های جمع آوری آبهای سطحی
- طراحی و اجرای کانالهای آبیاری و زهکشی
- طراحی و اجرای شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب و پساب
- طراحی و اجرای تصفیه خانه های فاضلاب بهداشتی و صنعتی
- طراحی و اجرای مخازن زمینی و هوایی بتنی و فلزی ذخیره آب و فاضلاب
- طراحی و اجرای استخرهای آبیاری و شبکه های آبرسانی مورد نیاز
- طراحی و اجرای سیستمهای آبیاری قطره ای و بارانی
- طراحی و اجرای سازه های فلزی و بتنی
- مطالعات و طراحی و اجرای راه و ابنیه فنی مورد نیاز
- طراحی و ساخت و اجرای سازه های صنعتی شامل سوله ها و انبارها و پارکینگها
- مطالعات و طراحی و اجرای پروژه های عملیات خاکی
- مطالعات و طراحی اجرای پروژه های محوطه سازی و فضای سبز
- انجام پروژه های مطالعات و طراحی نقشه برداری
- طراحی و اجرای پروژه های تاسیسات مکانیکی و برقی
- خدمات نظارت بر ساخت و اجرای پروژه های عمرانی
- مطالعات و طراحی و اجرای کانالهای هدایت و دفع سیلاب