تصفیه خانه های صنعتی و بهداشتی

دپارتمان تخصصی خدمات مهندسی آب و پساب

- طراحی و ساخت تصفیه خانه فاضلاب های صنعتی و بهداشتی
- مشاوره و راهبری سیستم های تصفیه خانه ای
- طراحی ،ساخت و نصب انواع سپتیک و فیلتر پرس
- طراحی و نصب سیستم های پایش آنلاین
- ارائه طرح های اصلاحی سیستم های تصفیه خانه ای