سنجش آلاینده های هوا و صدا

پارامترهای هوای محیط

گازهای هوای محیط شامل CO, NO2, SO2, H2S, O3

ذرات هوای محیط شامل کل ذرات معلق PM10, PM7, PM4, PM2.5, PM1

بخش صدا

اندازه گیری تراز شدت صوت Leq30, Lmax, Lmin

تجهیزات آزمایشگاه هوا و صدا

دستگاه اندازه گیری گازهای دودکش MRU

دستگاه اندازه گیری ذرات معلق دودکش

دستگاه اندازه گیری ذرات معلق هوای محیط METONE

دستگاه اندازه گیری گازهای هوای محیط pega

دستگاه اندازه گیری صدای محیط CAStLe

 

اندازه گیری گازهای محیطی - قرائت مستقیم

ردیف

پارامتر به لاتین

پارامتر به فارسی

واحد

1

CO

منو اکسید کربن

ppm

2

NO2

دی اکسید نیتروژن

ppm

3

SO2

دی اکسید گوگرد

ppm

4

O3

ازن

ppm

 

اندازه گیری ذرات محیطی - قرائت مستقیم

ردیف

پارامتر به لاتین

پارامتر به فارسی

واحد

1

PM1

غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از یک میکرون

µg/m3

2

PM2.5

غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از 2.5 میکرون

µg/m3

3

PM4

غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از 4 میکرون

µg/m3

4

PM7

غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از 7 میکرون

µg/m3

5

PM10

غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از 10 میکرون

µg/m3

6

TSP

غلظت کل ذرات معلق محیطی

µg/m3

 

اندازه گیری صدای محیطی

ردیف

پارامتر به لاتین

پارامتر به فارسی

واحد

1

Lmax

تراز صوت ماکزیمم

dB

2

Lmin

تراز صوت مینیمم

dB

3

Leq 30

تراز صوت معادل 30 دقیقه

dB

 

;