سمپاشی موش

سمپاشی موش صد در صد تضمینی

خلاصه : برای کشتن موش ها از دو روش استفاده می شود : روش فیزیکی و روش شیمیایی

روش فیزیکی که تله گذاری نامیده می شود .روش شیمیایی یا سم پاشی موش با سموم شیمیایی ممکن است به صورت جامد ، پودر و یا مایع باشند . سموم به دو گروه حاد و تک دوز مثل فسفر دوزنگ و مزمن یا آنتی کواگولانت مثل وارفارین و راکومین تقسیم می شوند. طعمه مسموم باید از غذاهای مورد علاقه موش تهیه شده تا موش از آنها تغذیه نماید .

در صورت آلوده شدن محل به موش بایستی بایستی با مطالعه و آموزش روشهای مختلف مبارزه با موش که در این مقاله شرح داده می شود نسبت به کشتن موش ها اقدام کرد.
قبل از مبارزه با موش بایستی نسبت به کسب اطلاعات زیر اقدام نمود :
1-تعیین نوع موش
2-محل زندگی موش
3-فصل مبارزه با موش
4- انواع روشهای مبارزه با موش
5- غلظت سم و نوع سم برای سمپاشی موش و طعمه گذاری علیه موش

 

موش ها

جوندگان پستاندارانی متعلق به Rodentia هستند. این حیوانات تقریباً در همه جای خشکیهای روی زمین به استثنای قسمتهایی از دو قطب زندگی می کنند. این راسته بزرگترین راسته پستانداران هستند که شامل 2500 گونه است.
در این حیوانات یک جفت دندان پیشین در هر فک قرار دارد که رشد دایمی داشته و خصلت جویدن اشیای سخت نیز به دلیل رشد دایمی دندانها و نیاز به سائیدن، کوتاه نگه داشتن و تیز نگه داشتن آنهاست.

;