آزمایشگاه گاز و ذرات دودکش

منابع ثابت (دودکش)

گازهای دودکش شامل CO, O2, CO2, NO, NO2, NOx, SO2. H2S, Effg, E-Air, Tg, Ta

ذرات دودکش شامل غلظت ذرات در شرایط خشک، غلظت ذرات در شرایط تر، دمای گاز، رطوبت جریان گاز، فشار محیط، فشار دودکش

آنالیز توزیع ذرات دودکش

پارامترهای قابل اندازه گیری در گاز دودکش (منابع ثابت) - قرائت مستقیم

ردیف

پارامتر به لاتین

پارامتر به فارسی

واحد

1

O2

اکسیژن

%

2

CO

منواکسید کربن

Ppm

3

CO2

دی اکسید کربن

%

4

NO

منو اکسید نیتروژن

Ppm

5

NO2

دی اکسید نیتروژن

Ppm

6

NOx

اکسید های نیتروژن

Ppm

7

H2S

سولفید هیدروژن

Ppm

8

SO2

دی اکسید گوگرد

Ppm

9

CxHy

هیدروکربن ها

Ppm

10

CH4

متان

Ppm

11

Effg

راندمان

%

12

Effn

راندمان

%

13

Loss

اتلاف

%

14

Excess Air

هوای اضافه

%

15

Ta

دمای محیط

ºC

16

Tg

دمای گاز

ºC

17

Dry Dust

غلظت ذرات در حالت خشک

mg/m3

18

Wet Dust

غلظت ذرات در حالت تر

mg/m3

19

Vg

سرعت گاز

m/s

20

Humidity

رطوبت گاز

%

21

Pst

فشار استاتیک

mbar

22

Pdyn

فشار داینامیک

mbar

23

Pam

فشار محیط

mbar

 

;