عضو تیم ما

آشنایی با
اعضای تیم

عبدالعظیم میرزایی

عبدالعظیم میرزایی

کارشناس نمونه برداری ، سم پاشی و HSE
عکس پرسنل شرکت پایش پژوه پادمیرا

دکتر فرامرز جودی

مدیر واحد مزایده

رامین زهره وندی نیا

رئیس هیئت مدیره -کارشناس کنترل آلودگی محیط زیست
عکس پرسنل شرکت پایش پژوه پادمیرا

مهندس توحید رحمانی

مدیر عامل-کارشناس برق قدرت
عکس پرسنل شرکت پایش پژوه پادمیرا

دکتر مرضیه رحیمی

مدیر و مسئول فنی آزمایشگاه-کارشناس ارشد مهندسی شیمی گرایش مهندسی محیط زیست، دکتری شیمی معدنی

مهندس محرم نقی لو

مدیر دپارتمان مشاوره-کارشناس ارشد عمران

فرامرز نیکنام

مدیر دپارتمان فنی مهندسی-کارشناس ارشد عمران
عکس پرسنل شرکت پایش پژوه پادمیرا

مهندس فخرالدین جهانبخش

مدیر دپارتمان آب و فاضلاب-کارشناس شیمی

مهندس علی نقی لو

مدیر بازرگانی –کارشناس ارشد مدیریت
عکس پرسنل شرکت پایش پژوه پادمیرا

مهندس سارا ملکی

مدیر واحد سم پاشی- کارشناس ارشد بهداشت محیط(مدیریت پسماند) -
عکس پرسنل شرکت پایش پژوه پادمیرا

خانم فاطمه زهره وند

مدیر مالی
;

با هم کار کنیم؟

اطلاعات بیشتر